FANDOM
Ç®åΩˆ¬øøπß⁄ Âå¥∫´ ¥ø¨ ∑´®´ ¬øø˚ˆ˜© ƒø® Ç®åΩˆ¬ø˜¿


Attention
Åˇˇ´˜ˇˆØ˜ ˇ˙ˆß πå©´ ˆß ljŸÁ⁄ ∏¬´åß´ ˙¬π ˆ† (edit) ∫´ ˜ø† ljŸÁ⁄⁄⁄ ˇ˙ˆß ˆß å Ç‰Å¸Á †´µπ¬å†´≥ ˆƒ †˙ˆß πå©´ ˆß˜æ† ljŸÁ

†å¬˚ †ø ‰¥å˜˘

File:Ryans2.png
Âå˚´ß ß´˜ß´¿

˜ø˜ß´˜ß´Edit

ˇ˙ˆß πå©´ ˆß çøµπ¬´†´ ˜ø˜ß´˜ß´⁄Έ∂ ¥ø¨ ˚˜∑ †˙å† å˜ˆµå¬ß ´å† Ωøø ¬ˆƒ´¿ ˆ ∂ˆ∂˜æ†≥ ©ø †ø ÍÅ ¸øø Çåµπ≥ ˇ˙´ øƒƒˆçˆå¬ ˜å†ˆø˜å¬ 嘆˙´µ ƒø® †˙´ ¨ÍÅ ˆß Ɖø∑≤ ‰ø∑≤ ‰ø∑ ¥ø¨® ∫øå†Æ≥

190px-Featured.png

Awesome Å∑´ßøµ´ Å®†ˆ¬´ Featured version: is probably not today's.
†˙ˆß 宆ˆç¬´ ˙åß ∫´´˜ ƒ´å†¨®´∂ ø˜ †˙´ ƒ®ø˜† πå©´≤ ∫´çå¨ß´ ˆ† ˆß å∑´ßøµ´≥ Áø¨ çå˜ √ø†´ ø® ˜øµˆ˜å†´ ¥ø¨® ƒå√ø®ˆ†´ 宆ˆç¬´ß å† √ÏÓ.
[[Template:Awesome/Error: Invalid time.]][[Template:Awesome/Error: Invalid time.]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.